Правдање уговорних обавеза стипендиста за 2014/2015.

Драги стипендисти,

с обзиром да је нова академска година почела, подсјећамо вас на ваше уговорне обавезе. Преглед уговорних обавеза из Правилника и Уговора о додјели стипендије, можете пронаћи испод.

Такође, за оне стипендисте који ће тражити запослење, уколико желите, Фонд др Милан Јелић вам може издати препоруку за запослење на основу вашег захтјева. Довољо је да захтјев за препоруку за запослење упутите на нашу маил адресу.

Потврде о упису наредне године студија или наредног циклуса студија можете слати као оригинал или овјерену копију на нашу адресу:

Министарство науке и технологије

Фонд „Др Милан Јелић“

Трг Републике Српске бр. 1

78 000 Бања Лука

Члан 18.

(1)   Корисник се обавезује да заврши академску годину за коју му је стипендија додијељена и достави увјерење о упису у наредну академску годину, односно увјерење о завршетку студија.

(2)   Након завршетка школовања корисник је дужан да заснује радни однос на територији Републике Српске, с тим да је једна година стипендирања еквивалентна двјема годинама рада или да се пријави на евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске, о чему обавјештава Министарство.

(3)   Изузетно од става 2. овог члана, корисник средстава који наставља школовање на вишим циклусима студија дужан је, ради праћења извршавања уговорних обавеза, да Министарству редовно доставља податке о упису, као и завршетку наредног/наредних циклуса студија.

(4)   У случају да је корисник средстава због незапослености у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске дуже од годину дана, дужан је да о томе обавијести Министарство и у том случају стипендија је неповратна.

(5)   Ако су испуњени услови из ст. 1, 2. и 4. овог члана, додијељена стипендија је неповратна.

(6)   Доказе из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана корисник је дужан да достави у року од 15 дана од дана њиховог настанка.

Члан 19.

(1)   Корисник губи право на стипендију и обавезује се да ће вратити примљени износ у случајевима:

1)  да обнови студијску годину за коју му је стипендија додијељена,

2) да неоправдано прекине школовање или га настави у другој образовној установи без сагласности Министарства и

3) да је право на стипендију остварио на бази нетачних, односно неистинитих података.


ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА I ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И УНИВЕРЗИТЕТИМА У ИНОСТРАНСТВУ

ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  II И III ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА  УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,  БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И УНИВЕРЗИТЕТИМА У ИНОСТРАНСТВУ