II ciklus studija

Konkurs za dodjelu stipendija studentima II ciklusa (studenti master i magistarskih studija) objavljuje se dva puta godišnje i to početkom i sredinom akademske godine za koju se konkurs objavljuje (novembar i maj).

Student II ciklusa ostvaruje pravo na dodjelu stipendije pod uslovima da:

 1. je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,
 3. je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
 4. u dodiplomskim akademskim studijama nije obnovio nijednu školsku godinu,
 5. je u dodiplomskom studiju imao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su dodiplomski studij završili na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i
 6. nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja javnog konkursa.

Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

 1. prosječna ocjena studenta – na način da se prosječna ocjena studenta množi brojem 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta);
 2. rang univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu. Studentima se dodatni bodovi dodjeljuju na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i to na sljedeći način:
 • a) od 1. do 50. mjesta – 10 bodova,
 • b) od 51. do 100. mjesta – 8 bodova,
 • v) od 101. do 150. mjesta – 6 bodova,
 • g) od 151. do 200. mjesta – 4 boda.

Ako je univerzitet rangiran na obje liste, pri bodovanju se uzima rang-lista na kojoj je univerzitet bolje rangiran.

3. ostvareni rezultati u nauci, umjetnosti i inovatorstvu

Naučni, umjetnički i inovatorski doprinos studenta boduje se na osnovu sljedećeg:

 1. rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama,
 2. objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja,
 3. recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja,
 4. učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini bodova,
 5. učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini,
 6. rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika,
 7. rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije,
 8. prihvaćen patent ,
 9. učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,
 10. učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,
 11. učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini,
 12. učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini.

Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija (“Službeni glasnik RS” br.77/10) propisuje se šta je – naučna knjiga odnosno naučni rad.

Ukoliko ima više autora, broj bodova utvrđenih u vrijednosti koeficijenta kompetentnosti raspoređuje se na sljedeći način da prvom autoru pripada 60% vrijednosti bodova a ostalim autorima ostatak od 40% vrijednosti bodova, koje ravnopravno dijele na jednake dijelove.

Za preuzimanje relevantnih Pravilnika klikni ovdje

Za pregled otvorenih konkursa klikni ovdje