I ciklus studija

 

Za studente I ciklusa Fond raspisuje javni konkurs početkom akademske godine za koju se Konkurs raspisuje.

Pravo na dodjelu stipendije (opšti uslovi) ima student, pod uslovima:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
 2. da ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
 3. da je redovan student,
 4. da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu,
 5. da na dan objavljivanja javnog konkursa nije stariji od 24 godina života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, respektivno,
 6. da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini i
 7. da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i koji mogu konkurisati pod uslovom da imaju prosjek ocjena veći od 9,00.

Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

  1. prosječna ocjena studenta – na način da se prosječna ocjena studenta množi brojem 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta);
  2. godina studija, pri čemu studenti
   • druge godine studija dobijaju dodatni 1 bod,
   • treće godine studija dodatna 2 boda,
   • četvrte godine studija dodatnih 3 boda,
   • pete godine studija dodatnih 4 boda,
   • šeste godina studija dodatnih 5 bodova,

 

 1. položeni ispiti iz prethodne akademske godine, na način da se za sve položene ispite iz prethodne akademske godine dodjeljuje 1 bod (ukoliko student ima položene sve ispite);
 2. rang univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu. Studentima se dodatni bodovi dodjeljuju na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i to na sljedeći način:
  • od 1. do 50. mjesta 10 bodova,
  • od 51. do 100. mjesta 8 bodova,
  • od 101. do 150. mjesta 6 bodova,
  • od 151. do 200. mjesta 4 boda.

  Ako je univerzitet rangiran na obje liste, pri bodovanju se uzima rang-lista na kojoj je univerzitet bolje rangiran.

 3. ostvareni rezultati u nauci, umjetnosti i inovatorstvu.

Naučni, umjetnički i inovatorski doprinos studenta boduje se na osnovu sljedećeg:

 1. rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama,
 2. objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja,
 3. recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja,
 4. učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini bodova,
 5. učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini,
 6. rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika,
 7. rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije,
 8. prihvaćen patent ,
 9. učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,
 10. učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,
 11. učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini,
 12. učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini.

Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija (“Službeni glasnik RS” br.77/10) propisuje se šta je – naučna knjiga odnosno naučni rad.

Ukoliko ima više autora, broj bodova utvrđenih u vrijednosti koeficijenta kompetentnosti raspoređuje se na sljedeći način da prvom autoru pripada 60% vrijednosti bodova a ostalim autorima ostatak od 40% vrijednosti bodova, koje ravnopravno dijele na jednake dijelove.

Za preuzimanje relevantnih Pravilnika klikni ovdje

Za pregled otvorenih konkursa klikni ovdje