Stipendiranje

Stipendiranje

Osnovna ideja Fonda dr Milan Jelić je dodjeljivanje stipendija studentima I, II i III ciklusa studija, koja se vrši na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija studentima i objavljenog javnog konkursa. Za studente I ciklusa Fond raspisuje javni konkurs u mjesecu oktobru, a za studente II i III ciklusa u oktobru i maju.
U skladu sa opredjeljenjem Fonda da naš rad bude efikasan, koristan i posebno javan, konkurs sadrži podatke o broju i visini stipendija u datom ciklusu, opštim i posebnim uslovima, dodatnim kriterijumima vezanim za vannastavne aktivnosti itd.

Pregled prispjelih prijava i utvrđivanje preliminarne rang liste vrši Komisija za dodjelu stipendija.

Na Web stranici Fonda objavljujemo preliminarnu rang listu, na koju kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja. Rang lista pored opštih podataka o kandidatima za dodjelu stipendija sadrži i podatke o ostvarenim bodovima kandidata na osnovu posebnih uslova Konkursa.

Prigovore na preliminarnu rang listu razmatra Komisija za dodjelu stipendija studentima I, II i III ciklusa studija, koja zatim utvrđuje konačnu rang listu.
Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju potpisuju sa Fondom dr Milan Jelić Ugovor o stipendiranju. Ugovorom o stipendiranju stipendisti se obavezuju da:
– dostave uvjerenje o upisu u narednu školsku/akademsku godinu najkasnije do 31. oktobra;
– će raditi u okviru stečenog zvanja na području Republike Srpske po završetku školovanja, i to na način da je školska godina za koju je primao stipendiju ekvivalentna 2 (dvjema) kalendarskim godinama rada (osim u slučaju da bivši stipendista zbog nezaposlenosti bude na evidenciji Zavoda za zapošljavnje Republike Srpske duže od 12 mjeseci, nakon završetka školovanja).

Stipendista gubi pravo na stipendiju i obavezuje se da vrati primljene iznose ukoliko:
– ne nastavi školsku godinu u kojoj prima stipendiju;
– se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na bazi netačnih odnosno neistinitih podataka;
– danom završetka školovanja, ukoliko je stipendista student završne godine studija;
– nakon završetka školovanja, odbije da ponudi svoj radni angažman na području Republike Srpske.