III ciklus studija

III ciklus studija

 

Konkurs za dodjelu stipendija studentima III ciklusa (studenti doktorskih studija) objavljuje se dva puta godišnje i to početkom i sredinom akademske godine za koju se konkurs objavljuje (novembar i maj).

Student III ciklusa ima pravo na dodjelu stipendije (opšti uslovi konkursa) pod uslovima:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske,

3) je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,

4) je u prethodnom ciklusu studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50, kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 i

5) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa.

Studenti koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.

Kriterijumi za vrednovanje prijava za stipendiranje studenata su:

1) prosječna ocjena studenta – na način da se prosječna ocjena studenta množi brojem 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta);

2) rang univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu. Studentima se dodatni bodovi dodjeljuju na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i to na sljedeći način:

a) od 1. do 50. mjesta – 10 bodova,

b) od 51. do 100. mjesta – 8 bodova,

v) od 101. do 150. mjesta – 6 bodova,

g) od 151. do 200. mjesta – 4 boda.

Ako je univerzitet rangiran na obje liste, pri bodovanju se uzima rang-lista na kojoj je univerzitet bolje rangiran.

3) ostvareni rezultati u nauci, umjetnosti i inovatorstvu. Naučni, umjetnički i inovatorski doprinos studenta boduje se na osnovu sljedećeg:

1) rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama,

2) objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja,

3) recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja,

4) učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini bodova,

5) učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini,

6) rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika,

7) rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije,

8) prihvaćen patent ,

9) učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,

10) učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti,

11) učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini,

12) učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini.

Pravilnikom o publikovanju naučnih publikacija (Službeni glasnik RS br.77/10) propisuje se šta je – naučna knjig odnosno naučni rad.

Ukoliko ima više autora, broj bodova utvrđenih u vrijednosti koeficijenta kompetentnosti raspoređuje se na sljedeći način da prvom autoru pripada 60% vrijednosti bodova a ostalia autorima ostatak od 40% vrijednosti bodova, koje ravnopravno dijele na jednake dijelove.

Za preuzimanje relevantnih Pravilnika klikni ovdje

Za pregled otvorenih konkursa klikni ovdje